Arcanum - Liečivé bylinky pre Vás
ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Obchodná spoločnosť Herbal-store sro, so sídlom Opletalova 27, Jablonec nad Nisou, IČ 05679478, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ústí nad Labem v oddiele C, vložka 38781 (ďalej len "správca") týmto v súlade s ustanoveniami článku 12 a nasl. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje svojich zákazníkov o spracovaní ich osobných údajov v prípade, že využijú ich služieb.

OSOBNÉ ÚDAJE

Správcom budú spracovávané Vaše nasledujúce osobné údaje:

Meno a priezvisko,
adresa,
telefónne číslo,
e-mail,
v prípade podnikajúcich osôb IČ, DIČ (ďalej len "osobné údaje")
 

CIEĽ SPRACOVANIE

Účelom spracovania osobných údajov je plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a správcom ako predávajúcim, a plnenie právnych povinností správcu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Osobné údaje spracovávané na plnenie záväzkov vyplývajúcich z osobitných právnych predpisov správca môže v odôvodnených prípadoch odovzdať orgánom činným v trestnom konaní. Vami poskytnuté osobné údaje môže tiež správca poskytnúť ďalej subjektom:
 
Slovenská pošta, š.p., CZ47114983 - Prepravca zásielok
Frogman s.r.o. CZ49434624 - Prepravca zásielok na Slovensko
Seznam.cz, a.s., CZ26168685 - Marketing a propagácia eshopu
Google Ireland Limited, IE6388047V - Marketing a propagácia eshopu
Facebook Ireland Limited, IE9692928F - Marketing a propagácia eshopu
 
Právnym dôvodom je tu plnenie povinností z uzatvorenej zmluvy s dotknutou osobou a ďalej tiež oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany. Nie sú odovzdávané osobné údaje patriace do skupiny osobitných kategórií osobných údajov.

POVINNOSŤ poskytnúť osobné údaje

Osobné údaje je nevyhnutné správcovi poskytnúť za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich z obsahu uzatvorenej zmluvy.

DOBA SPRACOVANIA

Osobné údaje môžu byť správcom spracovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie práv a povinností vyplývajúcich z finalizované zmluvy, prípadne po dobu nevyhnutne nutnú k vyriešeniu sporov majúcich svoj pôvod v uzatvorenej zmluve.

POUČENIE SUBJEKTU ÚDAJOV

Spoločnosť Herbal-store s.r.o. informuje svojich zákazníkov, že majú právo:

získať od Správca potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, majú právo získať prístup k týmto osobným údajom a k nasledujúcim informáciám: účely spracovania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách, plánovaná doba, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak nie je ju možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby, existencia práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania a alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 
aby Správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ich týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania majú právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.
 
aby Správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a Správca má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný jeden z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, zákazník odvolá súhlas a nie je tu iný legálna titul pre ich spracovanie, osobné údaje nezákonne spracované osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje.
 
aby Správca obmedzil spracovanie ich osobných údajov, ak popierajú ich presnosť na dobu overenie tejto skutočnosti Správcom, spracovanie je protiprávne, a Správca žiadajú miesto výmazu o ich obmedzené spracovania, údaje už nie sú potrebné pre účel spracovania, avšak potrebujem je pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.
 
aby Správca na ich žiadosť odovzdal ich osobné údaje inému nimi určenému Správcovi.
namietať proti spracovaniu mojich osobných údajov u Správca.
v prípade pochybností o tom, či sú zo strany Správcu spracúvané ich osobné údaje v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov obrátiť sa ako na Správca, tak na Úrad na ochranu osobných údajov
V Jablonci nad Nisou, dňa 25.5.2018